Welcome to Lam Vien Monastery Website! Chào Mừng Quý Vị Ghé Thăm Trang Nhà Tu Viện Lam Viên! Nam Mô A Di Đà Phật.  
TIẾNG VIỆT
         
ENGLISH
      Trang Chủ
      Giới Thiệu
      Thông Báo
      Thời Khóa
      Pháp Âm
      Hình Ảnh
      Phước Thiện
      Công Trình
      Liên Hệ
      Chùa An Lạc
      Tu Viện Huyền Không
  

PHÁP ÂM
 
   Trì Tụng Kinh Dược Sư
01  02  03  04 
 
  05  06  07  08 
 
   Trì Tụng Kinh Sám Hối Sáu Căn
01
 
   Trì Tụng Kinh Thủy Sám
01  02  03
 
   Trì Tụng Kinh Vu Lan
01
 
   Thỉnh Chuông U Minh
01
 
   Xướng Lễ 48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà
01
 
   Thuyết Giảng: Bồ Tát Giới Tại Gia
01
 
   Pháp Thoại: Chín Phẩm Hoa Sen
01
 
   Pháp Thoại: Cây Bút Chì
01
 
   Pháp Thoại: Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
01
 
   Thuyết Giảng: Duy Thức Học
01  02  03  04  05
 
  
      Home
      Introduction
      Announcement
      Schedule
      Dharma Audio
      Photo Gallery
      Charity
      Building
      Contact Us
      An Lac Temple
      Huyen Khong Monastery
Copyright © 2018 lamvien.org. All rights reserved.